ZGŁOSZENIE-SPRZEDAŻY.pl - Jak zgłosić sprzedaż samochodu do Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Chcesz zgłosić sprzedaż auta?

Pomożemy Ci w zgłoszeniu sprzedaży do wszystkich ubezpieczycieli!

Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży

Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży?

Umowa kupna sprzedaży samochodu. Co powinna zawierać? Na co należy zwrócić uwagę przy jej spisywaniu? Jak uniknąć pułapek abyśmy nie zostali ofiarą oszustów? Oto kilka niezbędnych informacji.

Co powinna zawierać umowa kupna sprzedaży samochodu?

Na wstępie należy zwrócić uwagę na fakt, że umowa powinna być sporządzona na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednej dla każdej ze stron.

 1. Dane pojazdu

W dokumencie musi znaleźć się określenie przedmiotu sprzedaży czyli:

 • marka, model, typ
 • numer nadwozia,
 • numer silnika,
 • rok produkcji,
 • przebieg (km),
 • numer rejestracyjny,
 • cena samochodu.
 1. Dane osób dokonujących wzajemnej transakcji

W umowie należy spisać wszystkie niezbędne dane osób biorących udział w transakcji:

 • dane osobowe, numer PESEL,
 • seria i numer dowodu osobistego, oraz organ wydający dokument,
 • adres zamieszania tych osób (uwaga: Jeśli samochód sprzedaje osoba, na którą zarejestrowany jest samochód, adres powinien być zgodny z danymi w dowodzie rejestracyjnym).

Jeśli pojazd w ostatnim czasie kilka razy zmieniał właściciela może się tak zdarzyć, że dane z dowodu rejestracyjnego nie pokrywają się z danymi sprzedającego. W takiej sytuacji musisz otrzymać dokument potwierdzający prawo własności zbywcy. Może to być faktura lub umowa kupna sprzedaży wskazująca kto komu sprzedawał pojazd. Jeśli nie będziesz posiadać ciągłości dokumentów potwierdzających prawo własności sprzedającego niestety nie zarejestrujesz pojazdu.

 1. Podpisy

Jak w przypadku każdej umowy, brak podpisu sprawia, że dokument jest nieważny. Dlatego należy bezwzględnie pamiętać, aby po dokładnym spisaniu wszystkich danych i po przenalizowaniu poszczególnych punktów umowy – obie strony złożyły na niej czytelne podpisy. Umowa powinna też zawierać informację o sposobie rozliczenia: czy jest to przelew (przyszły lub już wykonany), czy też sprzedawca kwituje odbiór gotówki.

 1. Zapis dotyczący stanu technicznego samochodu, a rękojmia

W każdej umowie kupna-sprzedaży samochodu  znajduje się standardowy zapis, że kupujący zna stan techniczny auta i nie będzie rościł sobie żadnych praw w tym względzie wobec sprzedającego. Zapis ten jest przychylny dla osoby sprzedającej, ale wpis ten absolutnie nie wyklucza odpowiedzialności sprzedającego za wady specjalnie ukryte. Jeśli nie wykluczymy w umowie odpowiedzialności z tytułu rękojmi, będzie on mógł także dochodzić roszczeń za inne poważne wady.

 1. Oświadczenie sprzedającego o własności pojazdu

Kupujący natomiast powinien zwrócić uwagę na oświadczenie osoby sprzedającej, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

 1. Zapis o przepisach KC

Obie strony chronione są przepisami prawa , należy więc ująć to w umowie. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają bowiem obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zachowaj ostrożność

Przy sporządzaniu umowy kupna sprzedaży samochodu należy zachować pewną ostrożność. Najczęściej transakcji dokonują osoby, które się nie znają, nie należy więc w pełni sobie ufać. Zarówno sprzedawcy jak i kupujący czasami bywają nieuczciwi, aby więc nie paść ich ofiarą warto zastosować się do kilku zasad.

 • wzajemne sprawdzenie swoich danych (czy dane w umowie są zgodne z danymi na dowodach);
 • wpisanie na dokumencie sprzedaży godziny dokonania transakcji. Dzięki temu zabezpieczymy się przed ewentualnymi konsekwencjami szkód wyrządzonych przez nowego właściciela w tym samym dniu co sprzedaż pojazdu;
 • staranne przechowywanie dokumentu umowy (mogą się przydać w razie, gdy dostaniemy wezwanie z policji, lub innych służb drogowych);
 • fakt sprzedaży należy zgłosić do Wydziału Komunikacji. Stosowne zaświadczenie będzie przydatne, jeśli okaże się, że ktoś wykupił polisę OC jeszcze na nasze nazwisko i dokonał szkód komunikacyjnych. Aby uniknąć kary, wszelkie wątpliwości rozwiąże zarówno umowa sprzedaży jak i zaświadczenie z Urzędu Miasta lub Gminy. Zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu jest równie ważne co umowa kupna sprzedaży.
 • dokument sprzedaży zgłaszamy do firmy ubezpieczeniowej, w której było wykupione ubezpieczenie OC. Pamiętajmy, że od dnia sprzedaży pojazdu do dnia zgłoszenia faktu sprzedaży to zarówno sprzedający jak i kupujący są solidarnie zobowiązani do zapłaty składki za okres udzielanej ochrony.

 

Kategoria: Wzór zgłoszenia sprzedaży

Tagi: / /